Website Banner
     
   
 
     
  แมลงสาบ (Cockroach)
 
 
 
     
       แมลงสาบเป็นแมลงที่สามารถกินอาหารได้ทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะพวกแป้ง น้ำตาล ไขมัน ผักและ ผลไม้ ชอบอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ เป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความรำคาญความเดือดร้อน ทำลายทรัพย์สินมากมาย เช่น กระดาษ เสื้อผ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ แมลงสาบยังก่อให้เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็น
 
     
        จากการศึกษาพบว่า แมลงสาบในโลกมีถึง 4000 ชนิด แต่ละชนิดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และก่อปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีเพียง 4 ชนิด คือ แมลงสาบอเมริกัน แมลงสาบตะวันออก แมลงสาบเยอรมัน โดยแมลงสาบอเมริกันชอบอาศัยอยู่ตามชั้นล่างของอาคาร ท่อระบายน้ำ ถังขยะ ใต้ถุนอาคาร ส่วนแมลงสาบเยอรมันพบได้ตามโต๊ะอาหาร ห้องครัว เตา กำแพง เครื่องโทรศัพท์
 
    
 
 
 
     
  แมลงสาบเป็นพาหะนำโรคต่างๆ
 
  อหิวาตกโรค แอนแทรกซ์ วัณโรค ซัลโมแนล่า พยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน โปลิโอ
 
     
  ลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต และการเพาะพันธุ์  
  แมลงสาบมีการเจริญเติบโตแบบ Gradualmetamorphosesคือ การเจริญเติบโตโดยวิธีลอกคราบ การเจริญเติบโตโดยวิธีลอกคราบแบ่งเป็น 3 ระยะ คืด ระยะไข่ (Egg) ตัวอ่อน(Nymph) ตัวแก่ (Adult) ซึ่งตัวอ่อนจะมีลักษณะเหมือนตัวแก่

เพียงแต่อวัยวะสืบพันธุ์และปีกยังไม่เจริญเท่านั้น แมลงสาบสามารถออกไข่ได้ประมาณ 15-30 ฟอง มีระยะฟักตัวประมาณ  30-45 วัน จะลอกคราบประมาณ 7-13 ครั้ง ตัวแก่มีอายุอยู่ได้  ประมาณ 14-440 วัน
 
     
   
 
     
  การควบคุม และป้องกันแมลงสาบ
 
  การควบคุมและป้องกันแมลงสาบทำได้โดยการปรับปรุงสุขา ภิบาลสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งซ่อนตัว แหล่งเพาะ พันธุ์และปิดช่องทางเข้าออกภายในอาคาร ตลอดจนไม่มีสถานที่มืดอับ ชื้น แฉะ นับว่ามีความสำคัญมาก หากสามารถ ดำเนินการได้ตามนี้จะสามารถควบคุมป้องกันแมลงสาบได้เป็นอย่างดี ลดการขยายพันธุ์ของแมลงสาบได้ประมาณ  70 - 80% การกำจัดโดยการใช้สารเคมีจะต้องทำโดยผู้ชำนาญและต้องใช้สารเคมีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เท่านั้น  
     
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  หน้าแรก   กำจัดปลวกด้วย Xterm    วิธีกำจัดปลวก    ปลวก    มด    แมลงสาบ    หนู    ติดต่อเรา
 
       
 
 
  บริษัท  สยาม  เพสท์  เทค  จำกัด
เลขที่ 204/64 ซ.อนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทรศัพท์ 02-439-3099 อีเมล์ siampesttech@siampesttech.com

 
  Copyright © 2014 Siam Pest Tech, All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 521